תקנון > התקנון

כללי

  1. טובת המטופל והדאגה לבריאותו יהיו השיקולים העליונים בעיני האוסטאופת.
  2. האוסטאופת יפעל על פי תורת הרפואה האוסטאופתית המקובלת.
  3. האוסטאופת ידאג להמשך התפתחותו המקצועית באמצעות השתלמויות, לימודים נוספים ומעקב אחר חידושים והתפתחויות הנוגעים לעיסוקו.
  4. האוסטאופת ינהל רישום רפואי מסודר שיכלול לפחות את המידע שלהלן: פרטיו האישיים של המטופל, תלונות המטופל, היסטוריה רפואית, ממצאים רפואיים, האבחנה שערך, הטיפול שניתן, ההמלצות שניתנו למטופל והתגובה לטיפול.

 

ביחס למטופל

  1. האוסטאופת יפעל כלפי המטופל בהגינות וביושר.
  2. האוסטאופת ימסור דיווח אמת למטופל או למי שאחראי עליו בנוגע למצבו הרפואי ולטיפול הניתן לו.
  3. בשעת הטיפול יפעל האוסטאופת במלוא הריכוז ויקדיש את הזמן הנדרש להאזין לצרכי המטופל ולהעניק לו את הטיפול הראוי.
  4. האוסטאופת לא יפלה בין מטופלים בגלל הבדלים של גזע, דת, מין, או מוגבלות גופנית.
  5. האוסטאופת ישמור על סודיות פרטיו הרפואיים של המטופל. מסירת פרטים אלה תותר רק על פי חוק או בהסכמת המטופל.
  6. כאשר אוסטאופת מבקש לסיים את הקשר הטיפולי עם מטופל, עליו להודיע למטופל על כך מבעוד מועד כדי לאפשר לו למצוא מטפל אחר.
  7. אוסטאופת לא ייתן המלצה בכתב או בע"פ שעלולה להתפרש כשלילת הרפואה הקונבנציונלית. אוסטאופת לא יורה למטופל לקחת תרופות או להפסיק נטילתן.
  8. טיפול בילדים: מטופלים שטרם מלאו להם 16 שנים יתקבלו לטיפול רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס. מומלצת נוכחותו של מלווה בזמן טיפול במטופל שטרם מלאו לו 18 שנים.
  9. האוסטאופת ישמור על כבודו הגופני והנפשי של המטופל.
  10. האוסטאופת לא ישמיע או יבצע רמיזות שיש בהן מסר מעליב או מיני כלפי מטופל.
  11. האוסטאופת יאפשר נוכחות של מלווה בשעת הטיפול, ויעדכן את המטופל בזכותו לנוכחות מלווה.

 

בתחום הרפואה

  1. במידת הצורך וכאשר יידרש לכך לטובת המטופל, יתייעץ האוסטאופת עם אוסטאופתים עמיתים או עם מומחים אחרים בתחומי הרפואה.
  2. האוסטאופת יתייחס בכבוד לאוסטאופתים עמיתים במסגרת קשריו עם הציבור הרחב, עם מטופלים ועם תלמידים.
  3. כל מחלוקת בין אוסטאופתים בעניינים מקצועיים, אתיים או ארגוניים תובא תחילה לבוררות באיגוד.
  4. לא תשולם עמלה עבור הפניית מטופל.
  5. אוסטאופת לא ימשוך אליו מטופלים באופן לא הגון.

 

פירסום

  1. אוסטאופת רשאי לפרסם את שירותיו אך נאסר עליו לפרסם דברים שיש בהם שקר או הטעיה.
  2. אוסטאופת יציג או יפרסם אך ורק תארים שקיבל ממוסדות מוכרים.

 

בין בתי ספר

 1. בי"ס או מוסד המלמד אוסטאופתיה וחבר באיגוד יתנהל על פי "קריטריונים לבי"ס" שפרסם האיגוד ועל פי כללי האתיקה המפורטים במסמך זה.
 2. בי"ס החבר באיגוד יתייחס בצורה מכובדת לתלמידיו, למוריו ולבתי ספר עמיתים ויימנע מהשמצות בכל מסגרת שהיא.
 3. בי"ס החבר באיגוד לא ימשוך אליו תלמידים מבי"ס אחר באופן לא הגון או לא חוקי.

takanon_1