Ayelet Stern - IRO

Ayelet Stern DO

HERZELIYYA


054-7694184


HERZELIYYA
Nof Shdemot 3
Tel: 054-7694184
Booking tel: 054-7694184
Opening days and hours:
Sunday-Thursday 8:30-18:00
Email:
ayeletoren@Yahoo.com

ayeletoren@Yahoo.com